Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató


Rövid összefoglaló

Személyes adatokat kizárólag a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően kezelünk.

Figyelünk arra, hogy adatait a lehető legbiztonságosabban kezeljük.

Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az Önről tárolt adatokról tájékoztassuk, valamint kérésre töröljük adatait adatbázisunkból az illetékes törvényi előírások figyelembevételéve.

Harmadik félnek kizárólag törvényi kötelesség és hozzájárulás alapján adunk át adatokat.

 

Futureweb Design Kft. székhely: 3529 Miskolc, Csabai kapu 55.
cégjegyzékszám: 05 09 020156
adószám: 22787958-2-05
továbbiakban: adatkezelő

 

Az adatkezelési tájékoztató keretein belül azzal a törvényi kötelességünknek teszünk eleget mely szerint az adatkezelés hivatalos megkezdését megelőzően tájékoztatnunk kell Önt mint érintettet, hogy hozzájárulása alapján kezeljük.


Ebben a tájékoztatóban kötelességünknek eleget téve részletesen tájékoztatjuk az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, esetleges adatfeldolgozásról és azokról a jogokról és jogorvoslati lehetőségekről amikkel élhet az adatkezelést illetően.

Ez az adatkezelési tájékoztató a http://miskolcimasszazs.hu weboldal adatkezelését szabályozza.
Az aktuális adatkezelési tájékoztató olvasható és pdf formátumban letölthető az alábbi internetes címről: http://miskolcimasszazs.hu/adatkezelesitajekoztato


Fogalomtár

Adatalany/Érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik. Jelen Szabályzat értelmezésében adatfeldolgozás különösen minden olyan, érdemi döntést nem igénylő technikai adatkezelési művelet, amit az adatkezelő megbízása alapján az adatfeldolgozó végez.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

Adatgazda: Egy adott szervezeti egységnél kezelt személyes adatok tekintetében a szervezeti egységet irányító vezető, aki felelős a szervezeti egysége által kezelt valamennyi személyes adat jelen szabályzatnak megfelelő kezelésért (továbbiakban: adatgazda). Amennyiben IT rendszerben kezelt személyes adattal kapcsolatos döntés meghozatala szükséges, és az érinti az Információ Biztonsági Szabályzat szerinti adatgazda felelősségét, akkor a személyes adatgazda az Információ Biztonsági Szabályzat alapján kijelölt adatgazda egyetértésével hozza meg döntését.

Adathordozó: Az adat fizikai megjelenési formája, tárolási helye, ide értve az iratokat is.

Adatigénylő: Az a természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatai kezelésével, helyesbítésével, törlésével vagy zárolásával kapcsolatban kérelmet nyújt be a Szervezethez.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. Jelen Szabályzat értelmezésében adatkezelés különösen az egyes adatkezelési műveletekkel kapcsolatos döntések meghozatala, utasítások kiadása.

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelési incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdésében leírtak szerint, valamint az új EU GDPR rendelet elvárásai alapján kötelességünk tájékoztatni az adatkezelés kapcsán az alábbiakról:

 

 • Adatkezelés célja és kezelt adatok köre

 • Adatkezelés időtartama

 • Érintettek köre, Adatkezelő személyek vagy adatfeldolgozók köre akik a tárolt adatokat kezelik vagy feldolgozzák

 • Adatok tárolásának helye

 • Ön mint adatalany/érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

   

Adatkezelés célja és kezelt adatok köre

Jelen adatkezelési forma során az alábbiakban felsorolt személyes adatokat annak érdekében kezeljük, hogy elektronikus levél formájában tájékoztassuk Önt a GDPR-ral és a GDPR megfeleléssel kapcsolatos információkról, valamint értesítést küldjünk olyan tanulmányokról, segédletekről amik hasznosak lehetne az Ön számára a GDPR megismerése és bevezetése kapcsán.

Tájékoztató leveleinket elektronikus levél formájában fogjuk küldeni az Ön által megadott e-mail címre, amelyről bármikor leiratkozhat, vagy céges központi e-mail címünkön keresztül (info@miskolcimasszazs.hu) is kérheti a leiratkozást.

Az alábbi Ön által megadott adatokat tároljuk: (Személyes adat - Adatkezelési cél)

Név – Kapcsolatfelvétel céljából tárolt adat
E-mail cím – Kapcsolatfelvétel technikai kivitelezése céljából tárolt adat

Regisztráció időpontja – Elszámoltathatóság elvéből kötelező regisztrációs nyilvántartásba történő bejegyzés pontos idejének meghatározása céljából tároljuk.

Adatkezelés időtartama

  A regisztráció törlésével szűnik meg az Ön adatkezelése.

  Érintettek köre, Adatkezelő személyek vagy adatfeldolgozók köre akik a tárolt adatokat kezelik vagy feldolgozzák

   Adatalanyok/érintettek köre: A weboldalon a GDPR felkészülési klubba regisztrált és az ingyenesen letölthető kisokost igénylő személyek.

   Adatkezelők köre: A http://miskolcimasszazs.hu weboldalt üzemeltető vállalkozás és annak jogosult munkatársai.

   Adatfeldolgozók köre: A tárolt adatokat a weboldal tárhelyszolgáltatójának szerverén tároljuk. A tárolt adatokat az elektronikus tájékoztató levelek kiküldése céljából hírlevél szolgáltató rendszerébe továbbítjuk. A tárhelyszolgáltató cégen kívül harmadik félnek nem adjuk ki adatait, kivéve hatósági megkeresés esetén.

   Kiskorú adatalanyok/érintettek regisztrációjáról:

   A weboldal GDPR felkészülési klubbjába történő regisztráció és az ingyenesen letölthető GDPR kisokos jellegéből adódóan 16. életévét betöltött személyek, főként szervezetek, vállalkozások vezetői számára készült. A weboldalon nem tartjuk indokoltnak születési dátum bekérését a regisztrált személyek életkorának ellenőrzésére. Kérjük jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint a 16. életévüket nem betöltött személyek ne regisztráljanak a GDPR felkészülési klub szolgáltatására.

   Adatok tárolásának helye

   Az adatokat a http://miskolcimasszazs.hu weboldal webszerverén tároljuk.

   Ön mint adatalany/érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

   Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival tájékoztatás kérhet, valamint kérheti adatainak törlését vagy módosítását is.

   - e-mail formájában: info@miskolcimasszazs.hu

   - postai úton: FutureWeb Design Kft. 3529 Miskolc, Csabai kapu 55.

    

   Adatfeldolgozók

   Tárhely szolgáltató

   Adatfeldolgozó tevékenysége: Tárhely-szolgáltatás

   Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

   Intec Online Kft.
   3523 Miskolc, Pf. 224,
   help@xhu.hu,
   06-70-311-6834


   Adatkezelés célja: A weboldal elérhetőségének biztosítása a világhálón, valamint a GDPR felkészülési klubba regisztrált személyek adatainak tárolása.

   Kezelt adatok köre: Az adatalany/érintett által megadott adatok (név, e-mail cím) valamint a regisztráció pontos ideje, továbbá a weboldal teljes adatállománya.

   Érintettek köre: A weboldal látogatói beleértve a GDPR felkészülési klubba regisztrált személyeket.

   Adatkezelés időtartama: A regisztráció törléséig történik meg a GDPR felkészülési klubba regisztrált személyek adatainak tárolása.

   Adatkezelés jogalapja: Az adatalany/érintett hozzájárulása.


   Hírlevél szolgáltató

   Adatfeldolgozó tevékenysége: Hírlevél szolgáltatás

   Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

   The Rocket Science Group, LLC
   675 Ponce de Leon Ave NE
   Suite 5000
   Atlanta, GA 30308 USA

   kapcsolatfelvétel: https://mailchimp.com/contact/
   www.mailchimp.com


   Adatkezelés célja: A GDPR felkészülési klubba regisztrált személyek számára tájékoztató e-mail küldés.

   Kezelt adatok köre: Az adatalany/érintett által megadott adatok (név, e-mail cím).

   Érintettek köre: A GDPR felkészülési klubba regisztrált személyeket.

   Adatkezelés időtartama: A regisztráció törléséig történik meg a GDPR felkészülési klubba regisztrált személyek adatainak tárolása.

   Adatkezelés jogalapja: Az adatalany/érintett hozzájárulása.

    

   Panaszkezelés

   Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdésében leírtak szerint, valamint az új EU GDPR rendelet elvárásai alapján kötelességünk tájékoztatni az adatkezelés kapcsán az alábbiakról:

   Adatkezelés célja és kezelt adatok köre

   Adatkezelés időtartama

   Érintettek köre, Adatkezelő személyek vagy adatfeldolgozók köre akik a tárolt adatokat kezelik vagy feldolgozzák

   Adatok tárolásának helye

   Ön mint adatalany/érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

    

   Adatkezelés célja és kezelt adatok köre

   Az alábbi Ön által megadott adatokat tároljuk: (Személyes adat - Adatkezelési cél)
    

   Név – Kapcsolatfelvétel céljából tárolt adat
   E-mail cím – Kapcsolatfelvétel technikai kivitelezése céljából tárolt adat

    

   Adatkezelés időtartama

    A nyilvántartásba berögzített panasz és az arra adott adatait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig őrizzük meg.

    Érintettek köre, Adatkezelő személyek vagy adatfeldolgozók köre akik a tárolt adatokat kezelik vagy feldolgozzák

     Adatalanyok/érintettek köre: A panasszal élő adatalanyok/érintettek.

     Adatkezelők köre: A http://miskolcimasszazs.hu weboldalt üzemeltető vállalkozás és annak jogosult munkatársai.

     Adatfeldolgozók köre: A tárolt adatokat a weboldal tárhelyszolgáltatójának szerverén tároljuk.

     A tárhelyszolgáltató cégen kívül harmadik félnek nem adjuk ki adatait, kivéve hatósági megkeresés esetén.

     Adatok tárolásának helye

     Az adatokat a http://miskolcimasszazs.hu weboldal webszerverén tároljuk.

     Ön mint adatalany/érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

     Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival tájékoztatás kérhet, valamint kérheti adatainak törlését vagy módosítását is.

     Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, valamint az Infotörvény és Fogyasztóvédelmi törvény hatályos rendelkezései.

      

     Sütik (cookie) használat

     A hatályos jogszabályok szerint kötelesek vagyunk tájékoztatni a weboldalon használt sütikről.

     A weboldalon alábbi típusokba sorolható sütiket használunk: „belépési jelszóval védett munkamenethez használt sütik” és „biztonsági sütik”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.

     Adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

     Kezelt adatok köre, adatkezelés ténye: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

     Adatalanyok/érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi adatalany/érintett.

     Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a munkamenet sütik esetében a weboldal elhagyásáig/bezárásáig tárolódik, más sütik esetében maximum 1 évig.

     Sütik esetében nem történik személyes adatok kezelése és feldolgozása.

     Az adatalanyoknak/érintettnek lehetőségük van a sütiket törölni a böngészők beállítás menüpontjaiban.

     A leggyakrabban használt böngészők süti beállításával kapcsolatos információi az alábbi linkeken érhetőek el:


     Google Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

     Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

     Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

     Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

     Az adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás nem szükséges.

      

     Google Adwords

     A Google Adwords néven ismert Google hírdetési rendszerét használjuk, amely konverziókövetési és elemző szolgáltatást végez.

     Amikor a google hirdetésre kattint az internetező és ezáltal eljut weboldalunkra, akkor egy konverziókövetésre alkalmas süti kerül a számítógépére. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes adatokat és érvényességi idejük is korlátozott.
     A Google Adwords süti nem alkalmas arra, hogy Önt azonosítsa.
     A Google Adwords sütiken keresztül megszerzett információk azt a célt szolgálják, hogy a Google Adwords hirdetési rendszerét használók számára a Google statisztikákat készíthessen, ezen statisztikákban főként a látogatók száma adat szerepel nem kerül olyan adat elemzésre aminek a segítségével azonosítani lehet a felhasználót.
     Ha nem kíván a Google Adwords elemző alkalmazása által nyújtott elemzésben részt venni abban az esetben böngészőjében letilthatja a sütik telepítését.
     Erre vonatkozó további információk itt érhetőek el: http://www.google.com/policies/privacy/

      

     Google Analytics

     A Google Analytics néven ismert Google statisztika rendszerét használjuk, amely webhelystatisztikai és webhelyelemző szolgáltatást végez.
     Amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat a Google Analytics egy sütit ment a számítógépére, amelynek segítségével statsztikai adatokat gyűjt a weboldal használatával kapcsolatosan és aktivitási méréseket végezzen, amely adatokból statisztikákat elemzéseket készít a weboldalak tulajdonosai számára.
     A Google Analytics rendszerén belül az internetező böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti Össze más adataival, így nem használja azonosításra.
     Amennyiben nem szeretne részt venni a Google Analytics webstatisztikai rendszer elemzésében úgy a böngészője beállításainál kikapcsolhatja a sütik tárolását, továbbá megakadájozhatja, hogy a google feldolgozza az Ön weblaphasználattal kapcsolatos adatait és IP címét is. Ehhez ezen a linken található programot kell telepítenie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


     Közösségi oldalak

     Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (4) bekezdésében leírtak szerint, valamint az új EU GDPR rendelet elvárásai alapján kötelességünk tájékoztatni az adatkezelés kapcsán az alábbiakról:

     Adatkezelés célja és kezelt adatok köre

     Adatkezelés időtartama

     Érintettek köre, Adatkezelő személyek vagy adatfeldolgozók köre akik a tárolt adatokat kezelik vagy feldolgozzák

     Adatok tárolásának helye

     Ön mint adatalany/érintett jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

     Adatkezelés célja és kezelt adatok köre

     A közösségi oldalakon (Facebook, Google+, Linkedin, Twitter, Pinterest, Youtube, Instagramm...stb.) regisztrált, valamint a weboldallal, szolgáltatóval kapcsolatba hozható közösségi oldalak/profilok likeolói/követői számára a szolgáltatás és weboldal népszerűsítése.

     Kezelt adatok köre: A közösségi oldalakon regisztrált felhasználók neve és nyilvános profiladatai a képeit is beleértve.

     Érintettek köre, Adatkezelő személyek vagy adatfeldolgozók köre akik a tárolt adatokat kezelik vagy feldolgozzák

     Adatalanyok/érintettek köre: Az említett közösségi oldalakon regisztrált felhasználók köre.

     Adatkezelők köre: A http://miskolcimasszazs.hu weboldalt üzemeltető vállalkozás és annak jogosult munkatársai.

     A többi adatkezelési információról, mint például az adatkezelés időtartamáról, az adatok törlésének határidejéről, jogorvoslati lehetőségekről, adatkezelés jogalapjáról ...stb. az említett közösségi oldalakon tájékozódhat. Ezek a tevékenységek nem tartoznak a miskolcimasszazs.hu weboldalt üzemeltető adatkezelő fennhatósága alá

     Adat és információbiztonság

     Az adatkezelési folyamatok tervezésekor úgy jártunk el, hogy az adatalanyok/érintettek szemlyes adatainak és magánszférájának védelmét biztosítsuk. Gondoskodunk azokról az intézkedésekről és eljárásokról amelyek az adatvédelemi és információbiztonsági szabályozások kötelezővé tesznek az Infotörvényben, az EU GDPR-ban, valamint egyéb hatályos szabályozásokban.

     Kiemelten fontosnak tartjuk az alábbi biztonsági kérdéseket:

     • jogosulatlan hozzáférés

     • adatsérülés

     • adatvesztés

     • adattörlés

     • adattovábbítás

     • megfelelő technikai környezet kialakítása

     • alkalmazottak adatvédelmi oktatása

     • elvárható biztonsági intézkedések betartása és elvárása az adatfeldolgozóktól

      

     Adatalanyok/érintettek jogai - tájékoztató

     Kérésére tájékoztatást adunk személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását, továbbítását. Abban az esetben ha az adatkezelés kötelező érvényű törvényi előírásból fakadóan nem tudjuk adatait kérésének megfelelően törölni.

     Az adatvédelmi incidensek kezelésére nyilvántartást vezetünk, amelyben az alábbi információkat tartjuk nyilván: érintett személyes adatok köre, adatvédelmi incidens érintettjeinek köre és számossága, adatvédelmi incidens körlényeit, időpontját, hatáselemzését, valamint az incidens okozta kárenyhítés intézkedéseit, valamint egyéb kötelező adatokat.

     Az adatkezelési eljárásokról legfeljebb 25 napon belül tájékoztatást adunk benyújtott kérelme esetén. A tájékoztatás díjmentes.
     Amennyiben az Ön kérése nem jogszerű, abban az esetben erről 25 napon belül tájékoztatást küldönk, valamint tájékoztatjuk a jogorvoslati lehetőségekről.

      

     Általános adatkezelési rendelkezések

     Az jelen adatkezelési tájékoztatóban, vagy külön adatkezelési tájékoztatóban nem részletezett kapcsolatfelvételek esetében tárolt adatokat az adatkezeléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröljük.

     Hivatalos szervek, hatóságok megkereséseire kötelesek vagyunk tájékoztatást adni, illetőleg adatokat rendelkezésre átadni a megkeresés céljának megfelelő mértékben.

      

     Jogorvoslat

     Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan panasszal kíván élni, ezt megteheti a

     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

      

     Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

     1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

     Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

     Telefon: +36 -1-391-1400

     Fax: +36-1-391-1410

     E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

      

     Bírósági jogérvényesítés

     Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan bírósági jogérvényesítéssel kíván élni peres eljárást kell kezdeményeznie. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az adatalany/érintett megválasztása alapján lehet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék.

      

     Kártérítés

     Amennyiben az Ön adatait esetlegesen jogellenesen kezeljük vagy személyiségi jogait esetlegesen megszegjük abban az esetben Ön sérelemdíjat követelhet. Az okozott kár és sérelemdíj megfizetése alól az adatkezelő mentesül, ha igazolni tudja, hogy a károkozást vagy a személyiségi jogsértést az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, valamint abban az esetben sem, ha az adatalany/érintett gondatlanságából származtatható volt a kár vagy személyiségi jogsérelem.

      

     Kelt: Budapest, 2018.02.01.

     Miben segíthetünk?

     +36 30 261 2818 Hívás